วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ผู้นำการขนส่ง มาตรฐานใหม่แห่งการจัดส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักร ครบวงจรด้วยคลังสินค้า จัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบ มีการบรรทุก สินค้าอย่างปลอดภัยตลอดเส้นทาง ใส่ใจดูแลสินค้าทุกชิ้นในการจัดส่ง อย่างระมัดระวัง

ภารกิจ

เป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์

ค่านิยม

  • ประสิทธิภาพ
  • คุณภาพของการบริการ
  • ความเชื่อถือได้
  • การตอบสนอง
  • การรับผิดชอบ
  • การตรงต่อเวลาและทันเวลา
  • มีความยืดหยุ่น
  • ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • การพัฒนาคน