บริการของบริษัท

บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด บริการด้าน โลจิสติกส์หลากหลายประเภท โดยออกแบบผสมผสานวิธีการที่หลากหลาย บนพื้นฐานความต้องการ ของลูกค้าแต่ละรายมีการติดตามผลและปรับปรุง กระบวนการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

  1. บริการให้คำปรึกษาและออกแบบการขนส่งให้ตรงกับลักษณะสินค้าและความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
  2. สถานที่กองเก็บสินค้าเทกอง ให้บริการจัดเก็บคัดกรองเพื่อกระจายสู่โรงงานปลายทาง
  3. ระบบจ้ดการเครือข่ายการจัดส่งสินค้าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโดยการใช้การขนส่งสินค้าหลายทาง
  4. บริการคลังสินค้าคุณภาพ
  5. บริการจัดกาวัตถุดิบ เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิต
  6. บริการส่งสินค้าข้ามชายแดน และเครือข่ายโลจิสติกส์ในกลุ่มอาเซียน