จรรยาบรรณของเรา

จรรยาบรรณ

 บริษัท  ศิริมงคล  โลจิสติกส์  จำกัด

บทนำ

การดำเนินธุรกิจขององค์กรนอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐและองค์การนั้น ๆ แล้ว สิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ  คือ  การที่องค์การนั้นมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ  บริษัทจึงถือเป็นหลักการสำคัญที่มุ่งมั่นเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานของบริษัท  ใช้เป็นคู่มือ  เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ประกอบด้วย  คุณธรรมและจริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อเพื่อนร่วมงาน  ต่อผู้บังคับบัญชา  และต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  รวมทั้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ศิริมงคล  โลจิสติกส์  จำกัด

บริษัท  ได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งเป็นมาตรฐานด้านจริยธรรมที่กำหนดให้กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงาน  ทุกระดับเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณธุรกิจ  บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ทั้งนี้  กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานจะต้องรับทราบ  ทำความเข้าใจ  และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เปิดเผย  โปร่งใส  ซื่อสัตย์สุจริต  คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะอธิบาย  ชี้แจง  และสามารถตรวจสอบได้

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ

 1. ต่อผู้ถือหุ้น

1.1  เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน  เพียงพอ ยุติธรรม และโปร่งใส

1.2  ระมัดระวังในการปฏิบัติการใด ๆ อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสับสนและสำคัญผิดในข้อเท็จจริงของสารสนเทศ

1.3  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน

1.4  กำกับดูแลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ  เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น

 1. ต่อลูกค้า

2.1 ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม

2.2  ให้บริการที่เลิศด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.3  ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

2.4  รักษาความลับของลูกค้า  รวมถึงนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ  เว้นแต่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

2.5  จัดระบบหรือช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับบริการและดำเนินการแก้ไข  รวมทั้งแจ้งผลให้ลูกค้าทราบอย่างรวดเร็ว

 1. ต่อคู่แข่งขัน

3.1  ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาและแข่งขันทางการตลาดอย่างเป็นธรรม

3.2  ดำเนินธุรกิจโดยไม่กล่าวหาให้ร้ายหรือซ้ำเติมคู่แข่งขัน

3.3  ดำเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

 1. ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

4.1  การจัดหา  จัดซื้อ  จัดจ้าง  จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัท  โปร่งใส  เป็นธรรม  เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

4.2  หลีกเลี่ยงการจัดหา  จัดซื้อ  จัดจ้าง  ที่ขัดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ

4.3  ผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหา  จัดซื้อ  จัดจ้าง  ต้องไม่รับประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากคู่ค้า  และไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ  ในกรณีที่มีการจัดหา  จัดซื้อ  จัดจ้างกับคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด  ให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานความสัมพันธ์ต่อฝ่ายกำกับกฏระเบียบและข้อบังคับเพื่อทราบและให้ความเห็นเป็นการล่วงหน้า  และต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติ

4.4  กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงาน  ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท  ต้องรายงานความสัมพันธ์ต่อฝ่ายกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับและสายการบังคับบัญชาเพื่อทราบเป็นการล่วงหน้า

4.5  เคารพและดำเนินการตามข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรอง  และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัท

4.6   ต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วน  ถูกต้อง  เป็นจริง  และไม่หลอกลวงให้เกิดความเข้าใจผิดแก่คู่ค้า  หรือเจ้าหนี้โดยต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจของบริษัท

4.7  ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้  โดยเฉพาะในเรื่องเงื่อนไขการค้ำประกัน  การบริหารเงินทุนและกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้

4.8  หากพบเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามข้อตกลง  หรือสัญญาได้  ผู้รับผิดชอบต้องรีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที  และแจ้งให้คู่สัญญาทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

4.9  ห้ามรับของกำนัล  สินน้ำใจ  การรับเชิญไปงานเลี้ยงสังสรรค์  หรืองานเลี้ยงรับรองจากคู่ค้าที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ

 1. ต่อพนักงาน

5.1  ให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนและให้ผลตอบแทนและจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม

5.2  ดูแลเอาใจใส่ในสวัสดิภาพความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานทุกคน

5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาความรู้  และให้ความก้าวหน้าแก่พนักงานตามความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานอย่างเป็นธรรม

5.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม

5.5  จัดสถานที่ทำงานที่ถูกสุขลักษณะ  และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับพนักงาน

5.6  ให้สิทธิกับพนักงานในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมือง  ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ  โดยบริษัทจะไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธินั้นๆ ของพนักงาน

5.7  สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรหรือส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

 1. ต่อทางการและสังคมส่วนรวม

6.1  ดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือดำเนินธุรกิจกับองค์กรและ/หรือบุคคลที่กระทำผิดต่อกฎหมาย  เป็นภัยต่อสังคม

6.2  ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้  เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ

6.3  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ของทางการ

6.4  ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม  และสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ตามสมควร  โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ  ที่มีต่อสังคม  และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของบริษัท

6.5  จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการไว้ในรายงานประจำปี  หรือจัดทำเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี

6.6  ส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  และมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

 1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จัดให้มีการควบคุมดูแลและป้องกันธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน  ไม่ให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยกำหนดนโยบาย  ระเบียบปฏิบัติ  พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

 1. การให้และรับของขวัญ

กำหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการให้  รับ  ของขวัญ  ของกำนัล  การเลี้ยงรับรอง  หรือผลประโยชน์อื่น

จรรยาบรรณของกรรมการ

 1. ต่อองค์กร

1.1  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์  และข้อบังคับของ  บริษัท ศิริมงคล  โลจิสติกส์  จำกัด

1.2  ยึดมั่นในจริยธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมและมีความกล้าในการที่จะแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง

1.3  ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด

1.4  วางตัวเป็นกลาง  ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหรืออยู่ใต้อิทธิพลทางการเมือง  หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการให้ความช่วยเหลือพรรคการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจเข้าใจได้ว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง

1.5  ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทต่อบุคคภายนอก

1.6  อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

1.7  ส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินบริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด และพนักงานมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ  และมีจรรยาบรรณในการทำงาน  ตลอดจนมีการกำกับดูและกิจการที่ดี

 1. ต่อผู้ถือหุ้น

2.1  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.2  กำกับดูแลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ  เพื่อป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

2.3  รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้รับการเอาใจใส่และได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน

2.4  เปิดเผยข้อมูลหรือรายงานสถานภาพขององค์กรต่อผู้ถือหุ้น  อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  และทันต่อเหตุการณ์

 1. ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.1  ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนในการตัดสินใจทางธุรกิจ  และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง  และผู้เกี่ยวข้อง  โดยใช้ข้อมูลใด  ๆ  ของบริษัทซึ่งยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

3.2  ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 1. ต่อสังคมและจารีตประเพณี

4.1  ไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม

4.2  รับผิดชอบต่อสังคมโดยกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  และศิลธรรมอันดีงาม

จรรยาบรรณของพนักงาน

 1. ต่อองค์กร

1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นธรรม  เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

1.2  ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบคำสั่ง  และประกาศ  ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน  บริษัท  ศิริมงคล  โลจิสติกส์  จำกัด  กำหนด

1.3  มีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  บริษัท  ศิริมงคล  โลจิสติกส์  จำกัด  และผู้บังคับบัญชา  ตลอดจนมีความเครารพเชื่อฟัง  ผู้บังคับบัญชา

1.4  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  ตามที่พึงมีในตำแหน่งหน้าที่  การงาน  ด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ

1.5  แข่งขันกับบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่ทางการกำหนดไว้อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งไม่ตำหนิติเตียนหรือกล่าวหาในทางร้ายแก่บุคคลอื่น

1.6  ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท

1.7  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท

1.8  ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท  มิใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

1.9  วางตนให้เหมาสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก

1.10  ให้ความสนใจในกฎข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนด  และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท

1.11  มีหน้าที่ดูแลความประพฤติของตน  เพื่อนร่วมงาน  ไม่ให้มีพฤติกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่เป็นลักษณะ  การคุกคามทางเพศ  เช่น  การเกี้ยวพาราสี  การเรียกร้องผลประโยชน์ทางเพศ  หรือการล่วงละเมิดทางเพศด้วยกายและวาจา

1.12  ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เป็นการจัดหาหรือจัดให้มีกิจกรรมทางเพศ  เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจหรือเพื่อสนับสนุนหน้าที่การงาน

1.13  พนักงานทุกคนมีหน้าที่สอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนพนักงานทุกระดับ  เมื่อพบเหตุที่ส่อไปในทางไม่สุจริต  ต้องรีบรายงานความผิดปกตินั้นต่อผู้บังคับบัญชา  หรือสายงานตรวจสอบภายในตามระเบียบของบริษัท

1.14  พึงระมัดระวังการใช้เวลางานไปปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ส่วนตน  นอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อบริษัท  เช่น  การเป็นกรรมการในกิจการอื่นนอกกลุ่มบริษัท  ศิริมงคล  โลจิสติกส์  จำกัด  และต้องใช้เวลางานไปทำหน้าที่ดังกล่าวให้รายงานฝ่ายกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ  และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

 1. ต่อลูกค้าและบุคคลภายนอก

2.1  ให้บริหารแก่ลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์สูงสุด  บนพื้นฐานของความซื้อสัตย์  สุจริต  มีอัธยาศัยดี  รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า  มีจิตสำนึกในหน้าที่การให้บริการต่อลูกค้า  และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

2.2  ไม่ให้ความหวังหรือคำมั่นแก่ลูกค้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ตนเองไม่มีอำนาจที่จะกระทำการ

2.3  รักษาความลับของลูกค้าและของบริษัทอย่างเคร่งครัด  และไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้ากระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.4  ไม่นำข้อมูลใด ๆ ของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น  หรือนำไปประกอบธุรกิจแข่งกับลูกค้า

2.5  ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินอื่นใดจากลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัท นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมซึ่งบริษัทเรียกเก็บ

2.6  ในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับลูกค้า  ให้พนักงานรายงานหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

 1. ต่อผู้บังคับบัญชา

3.1   มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา

3.2  ไม่กระทำการใด ๆ นอกเหนือจาการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อหวังผลการเติบโตในหน้าที่การงาน

 1. ต่อเพื่อนร่วมงาน

4.1   ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี  มีความจริงใจ  และมีความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบและเป็นประโยชน์ต่องานของบริษัท ถ่ายทอดประสบการณ์  ความรู้ในการทำงานให้เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

4.2  ไม่นำเรื่องส่วนตัว  หรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย

 1. ต่อสังคม

5.1  ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม

5.2  มีส่วนร่วมกิจการรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่าง ๆ โดยใช้ความร่วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสที่เหมาะสม

5.3   ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย  อันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเองและชื่อเสียงขององค์กร เช่น  อบายมุข  ยาเสพติด  การพนันทุกประเภท  การมีหนี้สินล้นพ้นตัว  เป็นพ้น

5.4  ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใด  ๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ  และ/หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม

 1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องหรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงาน  เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

 1. การให้และรับของขวัญ

กำหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการให้ รับ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง  หรือผลประโยชน์อื่น

ทั้งนี้ทางบริษัทจัดทำคู่มือการยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้มาเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องทราบ

smkJun19