Monthly Archive: July 2015

0

อบรมการใช้งาน E-Mail และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วันที่ 1 ก.พ. 2558   บริษัทได้จัดอบรมพนักงาน เรื่อง การใช้งาน E-Mail และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด วิทยากร อาจารย์พินิจ ยอดยิ่ง เพื่อการติดต่อประสานงานทางด้านอีเมล์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังได้อบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นอีกด้วย