สาส์นจากผู้บริหาร

บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด  ได้มีการเรียนรู้  ปรับปรุง และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นโดยไม่เคยหยุดนิ่ง  ในด้านการขนส่งและกระจายสินค้า เพื่อให้เข้าถึงทุกกระบวนการของธุรกิจในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า หรือผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด  จึงพัฒนาปรับ ขยายการขนส่ง และการกระจายสินค้าในรูปธุรกิจที่มีระบบทันสมัยและรวดเร็ว.

จากประสบการณ์ บริษัทเรา มีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเรา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทได้อย่างเหมาะสม ในการก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคต เพื่อการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการและยกระดับองค์กรให้อยู่ในมาตรฐานสากลโดยลำดับ.

ตัวอักษร  SMK  สำหรับบางท่านอาจเป็นแค่ตัวอักษร แต่สำหรับเรา นี่คือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร.

S   =  Satisfaction “ยึดถือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เป็นหลักสำคัญในการบริการ”
M  =  Management  “มุ่งสู่การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ”
K  =  Knowledge  “สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร และนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้า”

ทางบริษัทคำนึงถึงคุณค่า และความสำคัญของลูกค้า องค์กร และบุคลากร เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากว่า กลไกในการดำเนินงาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดนั้นไม่สามารถ  ขาดชิ้นส่วนชิ้นใด ในการประกอบจิ๊กซอว์ชิ้นนี้ได้.

นอกหนือจากนั้น ทางบริษัทมีแผนที่จะขยายให้ครอบคลุม ครบวงจรในด้าน Supply Chain Management โดย   ขณะนี้ได้มีการอำนวยความสะดวกทางด้านการนำเข้า ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศในนาม       บริษัทศิริมงคล ชิปปิ้ง จำกัด  จัดหาวัตถุดิบ เชื้อเพลิงธรรมชาติ เช่น กะลาปาล์ม ในนามบริษัท ยูนิค  เอนเนอร์จี  กรุ๊ป และได้มีการวางแผนที่จะสร้างศูนย์กระจายสินค้าในอนาคต.

ท้ายสุดนี้ ผมในนามตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด ทุกคนขอน้อมจิตอธิษฐานกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง พบแต่ความสำเร็จ และมั่งคั่งร่ำรวยตลอดจนธุรกิจเจริญรุ่งเรือง.

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

signaturePreeda

นายปรีดา  เยี่ยมสวัสดิ์

ประธานกรรมการบริหาร

 นายปรีดา  เยี่ยมสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร